Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar va tizimlarfanini o‘qitishdan maqsad talabalarni:

-      chiziqli algebra, chziqli va chiziqsiz programmalashtirish, differentsial va integral hisob, differentsial va chekli ayirmali tenglamalarning hamda nanalitik geometriya asoslari;

-      o‘zgaruvchi miqdorni, birinchi navbatda funksiyani tekshirishning fundamental usullari (tabiat qonunlari, texnika va iqtisodiyotning turli jarayonlari funksiya orqali ifodalanadi);

-      funksiyani tekshirishning asosini tashkil etuvchi va cheksiz kichik miqdorlar tahliliga tayangan differensial va integral hisob;

-      tabiat qonunlarini, texnika va iqtisodiyot jarayonlari matematik modelini tuzishda nazariy fundamental ahamiyatga ega bo‘lgan differensial tenglamalar nazariyasining boshlang‘ich tushunchalari bilan tanishtirishdan iborat.

Fanning vazifasi talabalarni moliy sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llagan holda masalalarni tahlil etishga, mustaqil fikrlashga, ixtisoslik fanlarini o‘rganish uchun tayyorlashdan iborat.