IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMPLEKSLARI VA 

TEXNOLOGIYALARI